ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ວິດີໂອຂ່າວສານສຶກສາ ຕ່າງໆ:


ວິດີໂອກິດຈະກໍາ ແລະ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ

ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2023

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ການສ້າງຕັ້ງວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ ຄົບຮອບ 35 ປີ


ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການດໍາເນີນການສໍາຫຼວດແບບຕິດຕາມຜົນ.

ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2023


ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານ ອາຊີວະສຶກສາ ປະຈໍາປີ 2022.

ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2023


ກອງປະຊຸມກວດກາ ການປະເມີນໜ່ວຍພັກ.

ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2023

ກອງປະຊຸມກວດກາ ການປະເມີນໜ່ວຍພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ປະຈຳປີ 2022 ໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ກົມອາຊີວະສຶກສາ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ພາກລັດທັງໜົດມີ: 26 ແຫ່ງ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ພາກເອກະຊົນທັງໜົດມີ: 66 ແຫ່ງ

ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເລກທີ 1 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 216 473 : Fax: 021 216 473