ຂໍ້ມູນ ຂອງພະນັກງານ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຄົ້ວຄ້ວາສັງລວມ

ລໍາດັບ ເພດ ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ຕໍາແໜ່ງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ປຸ່ມເພີ້ມຂໍ້ມູນ
1 ທ່ານ ສາຍທອງ ອິນສານ ຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກບໍລິຫານ ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມ ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
2 ທ່ານ ໄພທູນ ທຳມະຊາດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກບໍລິຫານ ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມ ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
3 ທ່ານ ນາງ ມຸກດາວັນ ຈັນດາລາ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກບໍລິຫານ ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມ ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
4 ທ່ານ ນາງ ມີນາ ທຸມມາ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກບໍລິຫານ ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມ ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
5 ທ່ານ ນາງ ອາລີນນາ ແສງຄໍາຄຸດລາວົງ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກບໍລິຫານ ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມ ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
6 ທ່ານ ນາງ ນິທິດາ ຈູມມະນີສົງ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກບໍລິຫານ ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມ ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
7 ທ່ານ ນາງ ລັດສະນີ ເຫຼົາອິນ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກບໍລິຫານ ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມ ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
8 ທ່ານ ຍົດລະໄນ ສັບທິພາ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກບໍລິຫານ ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມ ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ