ກົດໜາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ
ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານ ລົງວັນທີ ເລກທີ/ສັນຍະລັກ
ດໍາລັດ ລັດຖະກອນຄູ ປີ 2023 ວັນທີ:12/05/2023 ເລກທີ:202/ລບ
ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ-2017 ວັນທີ:13/09/2017 ເລກທີ:300/ລບ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນຄູ ວັນທີ:12/05/2023 ວັນທີ:12/05/2023 ເລກທີ:202/ລບ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ ຢູ່ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ວັນທີ:10/01/2020 ເລກທີ:03/ລບ
ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ 28/08/2015 133/ປປທ
ກົດໜາຍອາຊີວະສຶກສາ 24/07/2019 25/ປປທ
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງສຶກສາ 18/11/2021 633/ນຍ
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 16/09/2021 566/ລບ
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ ເລກທີ 599/ລບ ວັນທີ 29/09/2021 ວັນທີ 29/09/2021 ເລກທີ 599/ລບ

ໜ້າຫຼັກ