ຂໍ້ມູນ ຂອງຄະນະກົມ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ລໍາດັບ ເພດ ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ຕໍາແໜ່ງ ພະແນກ ໂທລະສັບ ປຸ່ມເພີ້ມຂໍ້ມູນ
1 ທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ ຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ຄະນະກົມ 2055411092 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
2 ທ່ານ ສາຍຄໍາ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ຄະນະກົມ 2055505155 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
3 ທ່ານ ໂພໄຊ ບູລົມ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ຄະນະກົມ 2059577770 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
4 ທ່ານ ທອງສາ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ຄະນະກົມ 2055624479 22439345 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ