ຂໍ້ຕົກລົງການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານ ລົງວັນທີ ເລກທີ/ສັນຍະລັກ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ປະຈຳປີ 2023 ແຜນພັດທະນາ ປະຈຳປີ 2024.
ບົດລາຍງານ ເດືອນ 01.2024 ແລະ ແຜນ ເດືອນ 02.2025 ເດືອນ 01.2024 ແຜນ ເດືອນ 02.2025.
ພາລະບົດບາດສະຖາບັນ ສະບັບເລກທີ 6016/ສສກ.ວັນທີ23.10.2023 ວັນທີ23.10.2023 ສະບັບເລກທີ 6016/ສສກ.
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບການພິມ ວັນທີ: 18/04/2022 ເລກທີ:1569/ສສກ
ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງໜ່ວຍງານແຕ່ລະກຸ່ມອາຊີບອາຊີວະສຶກສາ ວັນທີ:20/03/2023 ເລກທີ:425/ສອຊ.03
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ວັນທີ: 08/09/2022 ເລກທີ:4459/ສສກ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ຄູ່ມືແນະນໍາການປະເມີນຜົນງານ ແລະ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ ວັນທີ:18/06/2019 ເລກທີ:2766/ສສກ
ຂໍ້ຕົກລົງ ນຳໃຊ້ປື້ຄູ່ມືການສ້າງ ແລະ ມາດຕະຖານອາຊີບ 10/05/2023 1702/ສສກ
ຂໍ້ຕົກລົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາມາດຖານອາຊີບ 20/11/2020 5928/ສສກ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຮຽນການສອນຜ່ານທ່າງສື່ເອເລັກໂຕຣນິກໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ 02/06/2021 1186/ອສ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໃຫວຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ 09/09/2022 1728/ອສ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ເລກທີ 5268/ສສກ ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2022 12/10/2022 5268/ສສກ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ວິຊາຊີບການລົດໄຟ 26/12/2022 7372/ສສກ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ອຸດົມໄຊ 23/02/2023 ເລກທີ: 332/ອສ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ 15/06/2023 1067/ອສ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ລາວ-ເຢຍລະມັນ 15/06/2023 1067/ອສ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງວລເຕັກນິກ ກະສິກຳດົງຄຳຊ້າງ 15/06/2023 1067/ອສ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມແຂວງຊຽງຂວາງ 15/06/2023 1067/ອສ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ 15/06/2023 1067/ອສ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງວລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ມິດຕະພາບວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ 15/06/2023 1067/ອສ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ 15/06/2023 1067/ອສ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ 15/06/2023 1067/ອສ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບຫຼວງພະບາງ 15/06/2023 1067/ອສ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ 15/06/2023 1067/ອສ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຈຳປາສັກ 15/06/2023 1067/ອສ

ໜ້າຫຼັກ