ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ພາກລັດທັງໜົດມີ: 26 ແຫ່ງ

ລ/ດ ຊື່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ເບີໂທຕິດຕໍ່ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ : ປຸ່ມເພີ້ມຂໍ້ມູນ
1 ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ໂທ: 021312422, ແຟກ: 021312421 ບ້ານ ວັດນາກ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2 ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ລາວ-ອິນເດຍ ເບີໂທ:021 813 033, Email: liedcvte@gmail.com ບ້ານ ຫາດຊາຍຂາວ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
3 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ ເບີໂທ:021 213 142, ບ້ານ ວັດຈັນ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
4 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ ເບີໂທ: 021 313303,021 312420 ບ້ານ ໂສກປ່າຫຼວງ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
5 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ເບີໂທ: 023 400152 , https://tcvp.edu.la/ ບ້ານ ນາເຄື່ອຍ ເມືອງ ວຽງຄຳ ແຂວງ ວຽງຈັນ
6 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ກະສິກໍາ ດົງຄໍາຊ້າງ ເບີໂທ: 020 55420512, ບ້ານ ດົງຄໍາຊ້າງ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
7 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ລາວເຢຍລະມັນ ເບີໂທ: 021 312432, ບ້ານ ວັດນາກ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
8 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ KTVC ເບີໂທ:051 250 772, https://ktvc.edu.la/ ບ້ານ ດອນເຄື່ອນຊ້າງ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
9 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເບີໂທ: 061 213-295, Email: tvetsxk@gmail.com ບ້ານ ລີ່, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ P.O.Box 067,
10 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ມິດຕະພາບວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ ເບີໂທ: 021 412461,021 453126, ບ້ານ ນາໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
11 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ ເບີໂທ: 041 212149, 041 212120 ບ້ານ ທ່າແຮ ເມືອງ ຄັນທະບູລີ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
12 ວີທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຫລວງພະບາງ ເບີໂທ: 071 212020, 071 260256 ບ້ານ ຄອຍ ເມືອງ ຫລວງພະບາງ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ
13 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ຈຳປາສັກ ເບີໂທ: 031 215217, 031 212007 ບ້ານ ທ່າສະລາຄຳ ເມືອງ ປາກເຊ ແຂວງ ຈຳປາສັກ
14 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເບີໂທ: 081 212669, 081 212669, ບ້ານ ດອນແກ້ວ ເມືອງ ໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
15 ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເບີໂທ: 030 9056309, 030 5120080, 084 211451, ບ້ານ ປາກງາວ ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
16 ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ບໍລິຄຳໄຊ ເບີໂທ:030 5235012, 030 9065409, ບ້ານ ຫ້ວຍຄູນ ເມືອງ ປາກຊັນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
17 ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເບີໂທ: 088 210803, 088 210780 , ບ້ານ ບຸນໄຊ ເມືອງ ບຸນເໜືອ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
18 ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ເບີໂທ:086 212143, 086 212179, ທີ່ຕັ້ງ:ບ້ານ ໂພນໄຊສະຫວ່າງ ເມືອງ ນໍ້າທາ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ
19 ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຫົວພັນ ເບີໂທ: 064 315044, 064 312294 ພນ.ສສ, ບ້ານ ຫາງລ້ອງ ເມືອງ ວຽງໄຊ ແຂວງ ຫົວພັນ
20 ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເບີໂທ:074 212203, 074 211409, 074 212201 , ບ້ານ ສວນ ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
21 ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງສາລະວັນ ເບີໂທ: 030 5205293, 034 212063, ບ້ານ ຂົວເສັດ ເມືອງ ເລົ່າງາມ ແຂວງ ສາລະວັນ
22 ໂຮງຮຽນ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງເຊກອງ ເບີໂທ: 038 211653, ບ້ານ ໂມ ເມືອງ ລະມາມ ແຂວງ ເຊກອງ
23 ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງອັດຕະປື ເບີໂທ: 036 211841 036 210277, ບ້ານ ເຊໃຫຍ່ ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື
24 ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງໄຊສົມບູນ ເບີໂທ: 026 210116, ບ້ານ ພູຫົວຊ້າງ ເມືອງ ອະນຸວົງ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ
25 ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ ນໍ້າບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເບີໂທ: 030 9044948, ບ້ານ ນໍ້າຖ້ວມເໜືອ ເມືອງ ນໍ້າບາກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
26 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ ການລົດໄຟ ເບີໂທ:20 22216933,59741900 ບ້ານ ໂພຄໍາ ເມືອງ ໄຊທານີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂທ: 021 216 473 : Fax: 021 216 473