ຂໍ້ມູນ ຂອງພະນັກງານ ພະແນກພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ

ລໍາດັບ ເພດ ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ຕໍາແໜ່ງ ພະແນກ ໂທລະສັບ ປຸ່ມເພີ້ມຂໍ້ມູນ
1 ທ່ານ ຕິ່ງຄຳ ສຸນັນທາ ຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ 2055712725 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
2 ທ່ານ ນາງ ພູເງິນ ແກ້ວພັນດີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ 2059691619 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
3 ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ວົງແສງເດືອນ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ 2023263339 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
4 ທ່ານ ສຸລິນ ອິນທະນາມ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ 2076686439 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
5 ທ່ານ ນາງ ພຸດທະກຸນ ເອກບັນລັງ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ 2022492924 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
6 ທ່ານ ຈັນສຸດາ ໂພທິໄຊ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ 2077836791 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ