ເອກະສານຕ່າງໆ
ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານ ລົງວັນທີ ເລກທີ/ສັນຍະລັກ
ຄູ່ມືການປະກັນຄຸນນະພາບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) ວັນທີ 28/ທັນວາ/2023 ເລກທີ 8456/ສສກ
ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຈັນຍາບັນຄູ ວັນທີ 06/ພຶດສະພາ/2015 ເລກທີ 1728/ສສກ.ສຄ
ແຜນພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ 2021-2025 ວັນທີ 27/07/2020 ເລກທີ 3054/ສສກ
ຄຳແນະນຳການປະເມີນຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ ວັນທີ 01/05/2022 ເລກທີ 1778/ຈຕ
ຄໍາແນະນໍາ ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິຂອງລັດຖະບານ ວັນທີ 25/08/2023 ເລກທີ 1289/ສສກ
ຄູ່ມືສໍາລັບວຽກງານແນະນໍາວິຊາຊີບ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານອາຊີບ ວັນທີ 26/08/2019 ເລກທີ 4256/ສສກ
ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ຫຼັກສູດຄູ່ຂະໜານວິຊາຊີບຊັ້ນຕົ້ນ ວັນທີ 06/12/2021 ເລກທີ 1164/ສສກ
ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ ຢູ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ວັນທີ 11/04/2023 ເລກທີ 517/ສສກ
ຄໍາແນະນໍາ ການຄັດເລືອກ ແລະ ຮັບຮອງຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ ວັນທີ 04/12/2020 ເລກທີ 1054/ສສກ
ຄູ່ມືແນະນຳການປະເມີນຜົນງານ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງລັດຖະກອນຄູ ວັນທີ 16/SEP/2016 ເລກທີ 4923/ສສກ.ຈຕ
ຄຳແນະນຳ ການປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດໜ້າວຽກງານຂອງຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ ວັນທີ 01/11/2022 ເລກທີ 1213/ສສກ
ຄຳແນະນຳການຄັດເລືອກ ແລະ ຮັບຮອງຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ວັນທີ 04/12/2020 ເລກທີ 1054/ສສກ
ຄູ່ມືປະກັນຄຸນນະພາບ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ວັນທີ 07/09/2015 ເລກທີ 4166/ສສກ.ສປຄ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ (2021-2040) ວັນທີ 16/11/2021 ເລກທີ 23/ສພຊ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5ປີ ຄັ້ງທີ IX(2021-2025) ຄັ້ງທີ IX(2021-2025) 5 ປີ
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5ປີ ຄັ້ງທີ IX(2021-2025) ຄັ້ງທີ IX(2021-2025) 5 ປີ
ຄູ່ມືການສ້າງມາດຖານອາຊີບ ເປັນພາສາລາວ ວັນທີ 10/05/2023 ເລກທີ 1702/ສສກ
ຄູ່ມືການສ້າງມາດຖານອາຊີບ English ວັນທີ 10/05/2023 ເລກທີ 1702/ສສກ
ຄູ່ມືຕິດຕາມນັກສຶກສາຮຽນຈົບຈາກສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ວັນທີ 18/12/2019 ເລກທີ 8890/ສສກ
ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານອາຊີວະສຶກສາທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2022 ວັນທີ 30/01/2023 ເລກທີ 155/ອສ
ມາດຕະຖານຫຼັກສູດ ສະບັບປັບປຸງ2021 ວັນທີ 09/04/2021 ເລກທີ 1413/ສສກ
ຄູ່ມືການປ້ອງກັນ ການຄຸກຄາມ ແລະ ຂົ່ມຂູ່ 17/07/2018 ອສ
ຄູ່ມືປະເມີນຄູສອນດີ-ສອນເກັ່ງໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ວັນທີ 07/01/2021 ເລກທີ 087/ສສກ
ມາດຕະຖານຄູອາຊີວະສຶກສາ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ວັນທີ 27/01/2020 ເລກທີ 296/ສສກ
ຄູ່ມືພິຈາລະນາ ໃຫ້ນາມມະຍົດຄູ ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ວັນທີ 18/06/2019 ເລກທີ 2767/ສສກ
ຄູ່ມືພິຈາລະນາ ໃຫ້ຕໍາແໜ່ງວິຊາການ ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ວັນທີ 18/06/2019 ເລກທີ 2766/ສສກ
ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ emis.tved.edu.la ຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ອສ ຄູ່ມືນໍາໃຊ້
ມະຕິ ກອງປະຊຸມຄະນະນໍາບໍລິຫານລັດ ວັນທີ 29/09/2021 ເລກທີ 599/ລບ

ໜ້າຫຼັກ