ຂໍຂອບໃຈ

ບັນດາທ່ານ ທີ່ເຂົ້າມາຊົມເວັບໄຊ໌ໃນຄັ້ງນິ້ ຖ້າມີຂໍ້ມູນ ທີ່ຜິດພາດປະການໃດ ບັນດາທ່ານ ຊ່ວຍໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ແລະ ຕັກເຕືອນ ທາງທີມງານຈະໄດ້ ປັບປຸງແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຖຶກຕ້ອງ ຂໍຂອບໃຈ

ກັບຄືນໜ້າຫຼັກ ເພື່ອເບີ່ງຂໍ້ມູນ

+

ຂ່າວສານ


 • ມາດຕະຖານອາຊີບ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ

 • ແຜນຮັບນັກຮຽນສົກປີ 2023-2024

 • ຖານຂໍ້ມູນຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ

 • ສະຖິຕິແຕ່ສົກປີ 20213-2018

 • ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ

 • ປະເພດ ຄູ່ມືຕ່າງໆ

 • ກົດໜາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ

 • ASTI Project ວັນທີ 05/02/2024

 • ຂ່າວສານ ວັນທີ 21/12/2023

 • ຂໍ້ມູນສະຖິຕິສະຖານອາຊີວະສຶກສາ

 • ຂ່າວສານ ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2023

 • ຂ່າວສານ ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2023

 • ຂ່າວສານ

 • ຂ່າວສານ ວັນທີ 17 ເມສາ 2023

 • ຂ່າວສານ: ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2023

 • OASA Register For free

ແຈ້ງການ
- ແຈ້ງການຮັບນັກຮຽນໃໜ່ ເຂົ້າຮຽນໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ໃນສົກຮຽນ 2023-2024
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ວິດີໂອຂ່າວສານສຶກສາ ຕ່າງໆ:


ວິດີໂອກິດຈະກໍາ ແລະ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ


Boss

ທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ

ຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ

Boss

ທ່ານ ສາຍຄໍາ ພັນທະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ

Boss

ທ່ານ ໂພໄຊ ບູລົມ

ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ

Boss

ທ່ານ ທອງສາ ອິນທະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ