ຂ່າວສຶກສາ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ວິດີໂອຂ່າວສານສຶກສາ ຕ່າງໆ:


ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ວິດີໂອສະຖານປະກອບການ ແລະ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ


ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເປີດປິດລະບົບສະວິດໄຟຟ້າ.

ວັນທີ 28 ເມສາ 2023


ກອງປະຊຸມທາບທາມບຸກຄະລາກອນເພື່ອສະເໜີຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ.

ວັນທີ 17 ເມສາ 2023


ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ-ກິລາ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2022.

ວັນທີ 7 ກຸມພາ 2023


ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນ ຈາກເຢຍລະມັນ ມາຢ້ຽມຢາມທີ່ສູນການຮຽນຮູ້

ວັນທີ 5 ເມສາ 2023


ທ່ານ Shen Shide ນໍາພາຄະນະ ມາຢ້ຽມຢາມ ກົມອາຊີວະສຶກສາ

ວັນທີ 23 ມີນາ 2023


ກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຂອງອາຊີວະສຶກສາ

ວັນທີ 27 ກຸມພາ 2023


ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການທັກສະ ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ລາວ/029

ວັນທີ 13 ກຸມພາ 2023


ຄະນະຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລົງຊຸກຍູ້ໂຮງຮຽນ

ວັນທີ 9 ກຸມພາ 2023

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ພາກລັດທັງໜົດມີ: 26 ແຫ່ງ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ພາກເອກະຊົນທັງໜົດມີ: 60 ແຫ່ງ

ງານມະຫະກໍາ ກຽມຄວາມພ້ອມ ສູ່ການເຮັດວຽກ


ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເລກທີ 1 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 216 473 : Fax: 021 216 473