ຂໍຂອບໃຈ

ບັນດາທ່ານ ທີ່ເຂົ້າມາຊົມເວັບໄຊ໌ໃນຄັ້ງນິ້ ຖ້າມີຂໍ້ມູນ ທີ່ຜິດພາດປະການໃດ ບັນດາທ່ານ ຊ່ວຍໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ແລະ ຕັກເຕືອນ ທາງທີມງານຈະໄດ້ ປັບປຸງແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຖຶກຕ້ອງ ຂໍຂອບໃຈ

ກັບຄືນໜ້າຫຼັກ ເພື່ອເບີ່ງຂໍ້ມູນ

Snow

ຮູບພາບ

Snow

ຮູບພາບ

Lights

ຮູບພາບ

Mountains

ຮູບພາບ

+

ຂ່າວສານ

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ.


  • ຂ່າວສານ ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2023

  • ຂ່າວສານ ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2023

  • ຂ່າວສານ

  • ຂ່າວສານ ວັນທີ 17 ເມສາ 2023

  • ຂ່າວສານ: ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2023

  • OASA Register For free

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ວິດີໂອຂ່າວສານສຶກສາ ຕ່າງໆ:


ວິດີໂອກິດຈະກໍາ ແລະ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ


Boss

ທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ

ຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ

Boss

ທ່ານ ສາຍຄໍາ ພັນທະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ

Boss

ທ່ານ ໂພໄຊ ບູລົມ

ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ

Boss

ທ່ານ ທອງສາ ອິນທະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ