ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງໂຮງຮຽນ

ຟອມປ້ອນຂໍ້ມູນ .ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ວິທະຍາໄລ,ໂຮງຮຽນເຕັກນີກ ວິຊາຊີບ:

I: ແບບຟອມເກັບກໍາ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງໂຮງຮຽນ
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງນີ້.
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງນີ້.
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ.
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງນີ້.
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງນີ້.
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ.
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງນີ້.
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງນີ້.
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ.
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງນີ້.
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງນີ້.
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ.
ຖືກຕ້ອງ.
ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ.
II: ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ຂອງໂຮງຮຽນ