ຂໍ້ມູນ ຂອງພະນັກງານ ພະແນກກວດກາ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ລໍາດັບ ເພດ ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ຕໍາແໜ່ງ ພະແນກ ໂທລະສັບ ປຸ່ມເພີ້ມຂໍ້ມູນ
1 ທ່ານ ນາງ ຈັນທະກອນ ມີໄຊກອນ ຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ 2022492277 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
2 ທ່ານ ອຳໄພ ສຸຂະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ 2022252282 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
3 ທ່ານ ນາງ ຄໍາປີວ ຈັນທະພູວົງ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ 2077850910 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
4 ທ່ານ ນາງ ສິງສາວິພາ ສອນພັນ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ 2099848269 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ