ຂໍ້ມູນ ຂອງພະນັກງານ ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຮຽນ-ການສອນ ທາງໄກ

ລໍາດັບ ເພດ ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ຕໍາແໜ່ງ ພະແນກ ໂທລະສັບ ປຸ່ມເພີ້ມຂໍ້ມູນ
1 ທ່ານ ດຣ ຄຳດີ ບຸດຕະຂັນ ຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຮຽນການສອນທາງໄກ 2055658104 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
2 ທ່ານ ທອງຈັນ ຈັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຮຽນການສອນທາງໄກ 2022549390 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
3 ທ່ານ ສອນວິໄນ ທຳມະສັກ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຮຽນການສອນທາງໄກ 2052127640 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
4 ທ່ານ ທະວີບຸນ ມີວົງສັກ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຮຽນການສອນທາງໄກ 2077429700 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
5 ທ່ານ ນາງ ໂອໄລ ໜື່ນວິເສດ ພະນັກງານວິຊາການ ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຮຽນການສອນທາງໄກ 2029783576 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ